شناسه حدیث :  ۴۴۹۸۲۰

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۰۶  

عنوان باب :   «حرف الواو» [294]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

واساك من تغافل عنك.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۱۰۷

كسى كه از لغزشهايت چشم پوشى كند به تو كمك كرده است.

divider