شناسه حدیث :  ۴۴۹۸۱۰

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۰۴  

عنوان باب :   «حرف الهاء» [284]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

هات ما عندك تعرف به.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۱۰۵

آنچه در چنته دارى آشكار كن تا بدان شناخته شوى.

divider