شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۶۶

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۴  

عنوان باب :   «حرف الكاف» [240]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

كما ترحم ترحم.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۵

مهربانى كن تا با تو مهربانى كنند.

divider