شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۴۱

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۰  

عنوان باب :   «حرف الفاء» [215]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

فكاك المرء دليل عقله.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۱

رهايى مرد (از بند هوسها) نشانۀ خردمندى اوست.

divider