شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۳۳

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۰  

عنوان باب :   «حرف الفاء» [207]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

فاز من ظفر بالدّين.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۱

رستگار شد آن كه به دين دست يافت.

divider