شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۳۲

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۹۰  

عنوان باب :   «حرف الفاء» [206]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

فاز من سلم عن شرّ نفسه.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۹۱

رستگار شد آن كه از شرّ نفس خود را در امان ماند.

divider