شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۲۸

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۸  

عنوان باب :   «حرف الغين» [202]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

غلام عاقل خير من شيخ جاهل.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۸۹

جوان خردمند از پير نادان بهتر است.

divider