شناسه حدیث :  ۴۴۹۷۱۱

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۶  

عنوان باب :   «حرف العين» [185]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

عدوّ عاقل خير من صديق جاهل.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۸۷

دشمن دانا به از دوست نادان است.

divider