شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۸۵

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۰  

عنوان باب :   «حرف الضّاد» [159]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

ضلّ من ركن الى الأشرار.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۸۱

آن كه به بدان تكيه كند، بيراهه رفته است.

divider