شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۸۴

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۰  

عنوان باب :   «حرف الضّاد» [158]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

ضلّ من باع الدّين بالدّنيا.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۸۱

آن كه دين را به دنيا بفروشد، به خطا رفته است.

divider