شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۷۹

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۸۰  

عنوان باب :   «حرف الضّاد» [153]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

ضاق صدر من ضاقت يده.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۸۱

انسان تنگدست، افسرده و دلتنگ است.

divider