شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۷۶

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۸  

عنوان باب :   «حرف الصّاد» [150]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

صلاح البدن في السّكوت.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۷۹

سلامت تن، در خاموشى است.

divider