شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۴۶

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۴  

عنوان باب :   «حرف السّين» [120]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

سرورك بالدّنيا غرور.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۷۵

شاد شدن به دنيا، فريب خوردن است.

divider