شناسه حدیث :  ۴۴۹۶۲۵

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۷۰  

عنوان باب :   «حرف الرّاء» [99]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

راع أباك يراعك ابنك.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۷۱

پدرت را پاس بدار تا فرزندت پاس تو را بدارد.

divider