شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۹۴

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۴  

عنوان باب :   «حرف الخاء» [68]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

خالف نفسك تسترح.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۶۵

با نفس خود مخالفت كن تا آسوده شوى.

divider