شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۸۳

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۲  

عنوان باب :   «حرف الحاء» [57]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

حاسب نفسك قبل ان تحاسب.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۶۳

به حساب خود برس، پيش از آن كه به حسابت برسند.

divider