شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۷۳

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۰  

عنوان باب :   «حرف الجيم» [47]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

جالس الفقراء تزدد شكرا.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۶۱

با تهيدستان همنشينى كن تا بر سپاس‌گزاريت (از خداوند) افزوده شود.

divider