شناسه حدیث :  ۴۴۹۵۵۴

  |  

نشانی :  نثر اللآلي  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۶  

عنوان باب :   «حرف التّاء» [28]

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

تدارك من العمر ما فاتك في أوّله.
زبان ترجمه:

نثر اللآلي / ترجمه شیخی ;  ج ۱  ص ۵۷

عمرى را كه در ابتداى آن از دست داده‌اى، جبران كن.

divider