شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۵۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۸  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ اَلْمَعُونَةَ تَأْتِي اَلْعَبْدَ مِنَ اَللَّهِ عَلَى قَدْرِ اَلْمَئُونَةِ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۳۲)
حدیث اخص (۱)
تشابه معنایی (۲۰)
هم نشینی (۶۶)
از ۱۲