شناسه حدیث :  ۴۴۹۱۳۹

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۵۶  

عنوان باب :   الباب السابع

معصوم :  

إِنَّ مِنَ اَلْبَيَانِ لَسِحْراً.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد