شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۶۴

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۴۲  

عنوان باب :   الباب السادس

معصوم :  

وَ لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۲۱)
حدیث اعم (۱)
تشابه معنایی (۱۷)
هم نشینی (۴۷)
از ۹