شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۴۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۳۷  

عنوان باب :   الباب الخامس

معصوم :  

مَا عُبِدَ اَللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۸)
تشابه معنایی (۲۶)
هم نشینی (۷۰)
از ۱۱