شناسه حدیث :  ۴۴۹۰۱۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۳۱  

عنوان باب :   الباب الخامس

معصوم :  

وَ لاَ سَعِدَ بِاسْتِغْنَاءٍ بِرَأْيٍ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد