شناسه حدیث :  ۴۴۸۶۷۷

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۴۴  

عنوان باب :   الباب الثانى

معصوم :  

مَنْ بَدَا جَفَا .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد