شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۸۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ اَلْمُؤْمِنِ.
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۱۴)
حدیث اعم (۱)
تشابه معنایی (۲۶)
هم نشینی (۵۱)
از ۱۰