شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۵۰

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۶  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

آفَةُ اَلْجُودِ اَلسَّرَفُ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد