شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۴۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۵  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

آفَةُ اَلْجَمَالِ اَلْخُيَلاَءُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد