شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۴۵

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

آفَةُ اَلْعِبَادَةِ اَلْفَتْرَةُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد