شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۴۲

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۴  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

آفَةُ اَلْحَدِيثِ اَلْكَذِبُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد