شناسه حدیث :  ۴۴۸۴۳۶

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۲  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلزِّنَا يُورِثُ اَلْفَقْرَ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد