شناسه حدیث :  ۴۴۸۳۸۸

  |  

نشانی :  شرح فارسی شهاب الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۹  

عنوان باب :   [الباب الاول]

معصوم :  

اَلْحَسَبُ اَلْمَالُ.

هیچ ترجمه ای وجود ندارد