شناسه حدیث :  ۳۸۸۱۹۴

  |  

نشانی :  مختصر البصائر  ,  جلد۱  ,  صفحه۳۶۳  

عنوان باب :   <مختصر البصائر> أحاديث القضاء و القدر

معصوم :   امیرالمؤمنین (علیه السلام)

إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ اَلْقَدَرُ وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ» .
نوع ارتباط
تشابه لفظی (۲۴)
حدیث اعم (۱)
تشابه معنایی (۱۸)
هم نشینی (۵۸)
از ۱۱