شناسه حدیث :  ۳۱۰۷۴۵

  |  

نشانی :  توحید المفضل  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۵  

عنوان باب :   المجلس الأول الجفن و أشفاره

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

تَأَمَّلْ يَا مُفَضَّلُ اَلْجَفْنَ عَلَى اَلْعَيْنِ كَيْفَ جُعِلَ كَالْغِشَاءِ وَ اَلْأَشْفَارَ كَالْأَشْرَاحِ وَ أَوْلَجَهَا فِي هَذَا اَلْغَارِ وَ أَظَلَّهَا بِالْحِجَابِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلشَّعْرِ
زبان ترجمه:

توحید مفضل / ترجمه میرزایی ;  ج ۱  ص ۶۱

اى مفضّل!در بارۀ پلك چشم فكر كن و بنگر كه چگونه بسان پرده‌اى روى ديدگان را مى‌پوشاند.در كنار آن بندها و حلقه‌ها تعبيه شده تا هر وقت كه خواهند بالا كشند و ديده در ميان غارى قرار داده شده و با آن پرده و موهاى مژه، چشم حفظ‍‌ مى‌شود.

divider

توحید مفضل / ترجمه کاظمی ;  ج ۱  ص ۲۷

تامل كن اى مفضل پلك را بر چشم چگونه بمنزلۀ پرده بروى آن قرار داده كه آويخته شود و كنار آن را كه شفر مينامند مانند رسنها و حلقه‌ها تعبيه كرده كه هر وقت كه خواهند پرده را بياويزند و هرگاه خواهند بالا كشند و ديده را در ميان غارى قرار داده و بآن پرده و موهاى مژه كه بر آن رويانيده محافظت نموده.

divider